Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү өчен ведомствоара хезмәттәшлектә катнашмый торган шәхси саклау документлары исемлеге

ХӨРМӘТЛЕ ГРАЖДАННАР!

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 2 пункты нигезләмәләре нигезендә, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче органнар мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары яки дәүләт органнары яки җирле үзидарә органнары карамагында булган, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүдә катнашучы оешмалардан, түбәндәге документлардан тыш, документлар һәм мәгълүмат бирүне таләп итәргә хокуклы түгел.:

1) РФ гражданинының, шул исәптән хәрби хезмәткәрләрнең шәхесен таныклаучы Документлар, шулай ук чит ил гражданинының, гражданлыгы булмаган затларның шәхесен таныклаучы документлар, шул исәптән яшәүгә рөхсәтне һәм качак таныклыгын да кертеп;
2) хәрби исәпкә алу документлары;
3) гражданлык хәле актларын дәүләт теркәве турында таныклыклар;
4) яшәү урыны буенча яки тору урыны буенча теркәлүне раслаучы документлар;

5) затка тиешле төрдәге транспорт чарасы белән идарә итүгә махсус хокук бирүне раслаучы документлар;
6) тиешле төрдәге транспорт чарасына дәүләт техник карау (тикшерү) узуны раслаучы документлар;
7) транспорт чарасына һәм аның состав өлешләренә документлар, шул исәптән теркәү документлары;

8) гражданның хезмәт эшчәнлеге, хезмәт стажы һәм хезмәт хакы турында документлар, шулай ук производствода яисә һөнәри авырудагы бәхетсезлек очрагын тикшерү нәтиҗәләре буенча рәсмиләштерелгән Документлар;
9) тиешле белем һәм (яки) һөнәри квалификация, гыйльми дәрәҗәләр һәм гыйльми исемнәр турында документлар һәм белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмалар тарафыннан бирелгән белем алуны узуга бәйле документлар;
10) дәүләт, муниципаль яки хосусый сәламәтлек саклау системасына керүче оешмалар тарафыннан бирелгән белешмәләр, бәяләмәләр һәм башка документлар;
11) Россия Федерациясендә Архив эше турындагы законнар нигезендә дәүләт яки муниципаль архивларга даими саклауга тапшырылган РФ Архив фонды документлары һәм башка архив документлары;

12) гомуми юрисдикция судларының һәм арбитраж судларының карарлары, хөкем карарлары, билгеләмәләре һәм карарлары;
13) юридик затның оештыру документлары;
14) опека һәм попечительлек турында РФ законнары нигезендә опека һәм попечительлек органнары тарафыннан бирелә торган карарлар, бәяләмәләр һәм рөхсәтләр;
15) күчемсез мөлкәткә һәм аның белән алыш-бирешләргә хокукларның бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән күчемсез милек объектларына хокук билгели торган документлар;
16) медик-социаль экспертиза федераль дәүләт учреждениеләре тарафыннан бирелә торган документлар;
17) гражданның социаль ярдәм алу хокукын раслый торган таныклыклар һәм документлар;
18) дәүләт һәм ведомство бүләкләре, Дәүләт премияләре һәм аерымлык билгеләре турында документлар;

19) юридик затлар яки шәхси эшмәкәрләр тарафыннан бирелгән федераль статистик күзәтү формаларында булган беренчел статистик мәгълүматлар.

Соңгы яңарту: 2022 елның 20 июне, 16:20

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International