Документлар әйләнеше һәм граҗданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү бүлеге

Район Советы аппаратында эш башкаруны оештыра, эш башкару эшләрен рациональ урнаштыру буенча чаралар эшли һәм гамәлгә кертә.
Район Советы аппаратында эш башкаруны алып бару эшенә методик җитәкчелек итүне гамәлгә ашыра.
Керүче документларны «Татарстан Республикасы Электрон Хөкүмәте»электрон йөртүче ярдәмендә вакытында кабул итүне, теркәүне һәм тапшыруны тәэмин итә.

Район Советы, район башлыгы, район Советы Рәисе урынбасары адресына кергән барлык төр документларны исәпкә алу эшен оештыра, аларны үтү һәм үтәү срокларын контрольдә тота, барлык чыккан корреспонденцияне җибәрә.
Гражданнарның гаризаларын һәм мөрәҗәгатьләрен билгеләнгән срокта карауны контрольдә тота.
Структур бүлекчәләр белгечләрен җәлеп итеп, район башлыгының шәхси сораулары буенча гражданнарны кабул итүен оештыра, Гражданнарның телдән мөрәҗәгатьләрен исәпкә алуны һәм тикшереп торуны гамәлгә ашыра.

Эш башкару һәм гражданнар хатлары һәм мөрәҗәгатьләре белән эшләү буенча инструкцияләр эшли.
Эшләр номенклатурасын төзи, аны Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлеге (алга таба – архив) белән килештерә.
Башкарылган документларны, гражданнарның мөрәҗәгатьләрен эш номенклатурасына туры китереп эшләргә формалаштыра, аларны рәсмиләштерә, документларны оператив рәвештә саклауны һәм билгеләнгән тәртип нигезендә архивка тапшыруны оештыра.

Машина язу, копияләү һәм документларны тиз арада таратуны оештыра.
Район Советы Аппаратының структур бүлекчәләренә, җирле үзидарә органнарына гражданнар хатлары һәм мөрәҗәгатьләре буенча эш башкаруны оештыруда һәм алып баруда методик ярдәм күрсәтә.

Район Советы Аппаратының структур бүлекчәләрендә гражданнар хатлары һәм мөрәҗәгатьләре белән эшләү торышын тикшерә.
Документлар белән эшләү рәвешләрен һәм методларын камилләштерү буенча чаралар эшли, документлар әйләнешен киметү буенча тәкъдимнәр кертә.

Район Советы Аппаратында документлар әйләнеше күләмен исәпләүнең йомгаклау күрсәткечләрен анализлый һәм район Советы аппараты җитәкчесенә тапшыра.
Эш башкаруны камилләштерү, идарә итү хезмәтен һәм оргтехниканы фәнни оештыру, район Советы Аппаратында җитештерүнең яңа формаларын һәм культурасын гамәлгә кертү, шулай ук эш башкаруны яхшырту мәсьәләләре буенча методик ярдәм күрсәтү, эш башкаруның уңай тәҗрибәсен гомумиләштерү һәм тарату буенча чаралар үткәрә.

«Зеленодольск муниципаль районы Советы " дип аталган түгәрәк Герб матбугатын саклауны һәм куллануны тәэмин итә.
Район Советы аппараты эшчәнлеген матди-техник һәм хуҗалык ягыннан тәэмин итү мәсьәләләрен планлаштыра һәм хәл итә.

Гомуми бүлек карамагында булган матди кыйммәтләрне саклауны, исәпкә алуны һәм куллануны оештыра.
Эксплуатациядә булган мәгълүмат системалары, оргтехника эшләвен, яңа мәгълүмати технологияләр кертү буенча эшләр башкаруны тәэмин итә.
Биналарны эксплуатацияләүне һәм ремонтлауны, аларны җиһазлар, мебель, башка мөлкәт белән тәэмин итүне контрольдә тота.

Район Советы Аппаратының структур бүлекчәләрендә хезмәтне саклау, техника куркынычсызлыгы һәм янгын куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итә һәм тормышка ашыра, аларның үтәлешен район Советы аппараты хезмәткәрләре контрольдә тота.

 

Примак Марина Александровна
Примак Марина Александровна
Бүлек җитәкчесе
Элемтә өчен мәгълүмат
Телефон: +7 (84371) 4-25-35
E-Mail:

Нуруллина Гузәл Габбас кызы
Нуруллина Гузәл Габбас кызы
Бүлег җитәкчесенең урынбасары

Телефон: +7 (84371) 4-30-11
E-mail:

Билялютдинова Рузалья Раввиль кызы
Билялютдинова Рузалья Раввиль кызы
Баш белгеч

Телефон: +7 (84371) 4-19-35
E-mail:

Нуритдинова Сиринә Абдрахман кызы
Нуритдинова Сиринә Абдрахман кызы
Баш белгеч

Телефон: +7 (84371) 5-73-67
E-mail:

Гимранова Иркә Кәрим кызы
Гимранова Иркә Кәрим кызы
Баш белгеч

Телефон: +7 (84371) 5-73-67
E-mail:

Лежнина Елена Николаевна
Лежнина Елена Николаевна
Әйдәп баручы белгеч

Телефон: +7 (84371) 4-10-05
E-mail:

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International